24. juna 2012.

ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA X. REDOVNOJ SEDNICI SKUPSTINE DRUSTVA „SAVA KOVAČEVIC „AD Vrbas,koja se odrlavau utorak 26.06.2012. godine u prostorijama Dru5tva, ulica Vinogradaska kosa bb u Vrbasu.