22. maja 2013.

Na osnovu dlana 368.. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Gl.RS br. 36/2001 i 99/2011) Odbor direktora Poljoprivrednog preduze’a „SAVA KOVAČEVIC „AD Vrbas podnosi Skupštini akcionara sledeću IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA