8. jula 2012.

Ovim poslovnikom bliže se uređuju način rada i odlučivanja skupštine akcionarskog društva “Sava Kovačević “.