1. jula 2012.

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva “Sava Kovačević “ AD, Vrbas, Vinogradska kosa bb, na sednici održanoj 26.06.2012. godine, usvojila je STATUT Akcionarskog društva “ Sava Kovačević “