3. jula 2012.

Na osnovu čl. 12. stav 3., 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011,99/2011), Skupština akcionara akcionarskog društva “Sava Kovačević “ AD , na predlog Upravnog odbora, na sednici održanoj 26.06.2012. godine, usvojila je UGOVOR o organizovanju akcionarskog društva, Poljoprivrednog preduzeća “Sava Kovačević “, Vrbas koji predstavlja osnivački akt Društva.