10. decembra 2021.

Dopuna dnevnog reda za vanrednu skupštinu po nalogu suda 10-12-2021.

Dopuna dnevnog reda za vanrednu Skupštinu po nalogu suda 10-12-2021

Vidi više

26. novembra 2021.

Poziv za sazivanje vanredne sednice skupštine 22.12.2021.

Poziv za sazivanje vanredne sednice skupštine

Vidi više

16. juna 2021.

Sazivanje redovne skupštine 2021

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE 2021 – SK – dopuna

Vidi više

4. juna 2021.

Poziv za redovnu skupštinu 30.06.2021.

Poziv za redovnu Skupštinu – Sava Kovačević ad Vrbas pFormular za glasanje akcionara u odsustvu – SKFormular punomoćja – SK

Vidi više

22. juna 2019.

Zahtev za nesaglasnost – obrazac

Zahtev za nesaglasnost – obrazac

Vidi više

29. maja 2019.

Odluka o sazivanje skupštine

Poziv za Skupstinu

Vidi više

26. decembra 2018.

Zahtev za nesaglasnost – obrazac

Zahtev za nesaglasnost – obrazac (doc) Zahtev za nesaglasnost – obrazac (pdf)

Vidi više

12. decembra 2018.

ODLUKA O DOPUNI DNEVNOG REDA

Download

Vidi više

28. novembra 2018.

Odluka o sazivanju Skupštine

Download

Vidi više

16. jula 2018.

Zahtev za otkup akcija – nesaglasni akcionari

Vidi više

29. juna 2018.

Odluka o usvajanju izveštaja Revizora za 2017.

Vidi više

Odluka o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju

Vidi više

Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja 2017.

Vidi više

Odluka o raspodeli dobiti

Vidi više

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara

Vidi više

5. juna 2018.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Vidi više

29. maja 2018.

Odluka o sazivanju Skupštine

Vidi više

10. januara 2018.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Vidi više

27. decembra 2017.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Vidi više

20. novembra 2017.

LICITACIJA POLOVNE MEHANIZACIJE 25.11.2017

Na osnovu odobrenja organa upravljanja PP Sava Kovačević a.d., Vrbas, raspisuje se:OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA        PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJAdana 25.11.2017. godine (subota) u 10:00 časovau prostorijama PP Sava Kovačević a.d., Vrbas, RJ Ratarstvo, na adresi Vinogradska kosa bb, sa leve strane puta Vrbas – Feketić      r.b.Naziv osnovnog sredstvakompočetna cena u RSD bez PDVa1.Kombajn Class… Read more »

Vidi više

1. novembra 2017.

Obaveštenje o otkupu akcija od nesaglasnih akcionara

Vidi više

11. oktobra 2017.

Izveštaj o održanoj Skupštini

Vidi više

20. septembra 2017.

Glasački listić za glasanje u odsustvu

Vidi više

Punomoćje za glasanje na Skupštini

Vidi više

18. septembra 2017.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

Vidi više

30. juna 2017.

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara i odluke

Vidi više

26. maja 2017.

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara

Vidi više

24. maja 2017.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Vidi više

13. februara 2017.

Obaveštenje u vezi sa kupovinom akcija od nesaglasnih akcionara

Vidi više

28. decembra 2016.

Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini akcionara

Vidi više

14. decembra 2016.

Odluka o dopuni dnevnog reda

Vidi više

7. decembra 2016.

Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara

Vidi više

14. septembra 2016.

Obaveštenje o otkupu akcija od nesaglasnih akcionara

Vidi više

17. juna 2016.

Odluke

Izveštaj o održanoj skupštini akcionaraOdluka – Neto DobitOdluka – izveštaj nezavisnog revizoraOdluka – finansijski izveštajOdluka – godišnji izveštaj

Vidi više

24. novembra 2015.

Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara

Vidi više

1. oktobra 2015.

Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini akcionara

Vidi više

10. septembra 2015.

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara 29.09.2015.

Vidi više

30. juna 2015.

Zahtev za otkup akcija

Vidi više

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara

Vidi više

30. juna 2014.

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara

Vidi više

29. juna 2014.

Zapisnik sa skupštine akcionara

Vidi više

29. maja 2014.

odluke

odluka I3odluka II1odluka II10odluka II11odluka II12odluka II2odluka II3odluka II4odluka II5odluka II6odluka II7odluka II8odluka II9odluka II9.1odluka II9.2odluka II9.3

Vidi više

glasački listić

Vidi više

punomoćje

Vidi više

punomoćje XII

Vidi više

punomoćje 1

Vidi više

Zahtev za otkup akcija

Vidi više

28. maja 2014.

glasački listić XII

Vidi više

26. maja 2014.

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara 25.06.2014.

Vidi više

30. jula 2013.

Zapisnik sa IX vanredne skupstune akcionara

Vidi više

Odluke

Odluka 2Odluka 3Odluka 4Odluka 5Odluka 6Odluka 7Odluka 8Odluka 9

Vidi više

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini akcionara

Vidi više

6. jula 2013.

Zapisnik sa XI redovne godišnje Skupštine akcionara

Vidi više

Ugovor o pristupanju dugu broj 07-424-0000103.7-1

Vidi više

Ugovor o pristupanju dugu broj 07-420-0113556.9-1

Vidi više

Ugovor o kreditu broj 07-424-0000094.4

Vidi više

UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU broj 07-423-0400044.5-2

Vidi više

UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU broj 07 -420-0113241.1-1

Vidi više

Punomoćje za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara

Punomoćje za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionaraPunomoćje za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara društva Sava Kovačević AD Vrbas koja se održava u četvrtak 25.07.2013. godine u prostorijama Društva, ulica Vinogradska kosa bb u Vrbasu.

Vidi više

PREDLOZI ODLUKA

Vidi više

Glasački listić za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara

Glasački listić za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionaraGlasački listić za glasanje na IX vanrednoj sednici skupštine akcionara društva Sava Kovačević AD Vrbas koja se održava u četvrtak 25.07.2013. godine u prostorijama Društva, ulica Vinogradska kosa bb u Vrbasu.

Vidi više

3. jula 2013.

Zahtev za otkup akcija

Vidi više

Sazivanje vanredne sednice 25.07.2013.

Vidi više

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Vidi više

21. juna 2013.

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara

Izveštaj o skupštini akcionara održanoj 20.06.2013.

Vidi više

Zapisnik

Zapisnik sa XI redovne skupštine akcionara održane 20.06.2013.

Vidi više

Odluka

Odluka sa skupštine 20.06.2013.

Vidi više

22. maja 2013.

Sazivanje godišnje skupštine akcionara

Vidi više

Punomoćje

Za glasanje na XI. redovnoj sednici skupštine društva.

Vidi više

IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Na osnovu dlana 368.. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Gl.RS br. 36/2001 i 99/2011) Odbor direktora Poljoprivrednog preduze’a „SAVA KOVAČEVIC „AD Vrbas podnosi Skupštini akcionara sledeću IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Vidi više

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA PP „Sava Kovačević“ AD VRBAS MB 0806s888

Vidi više

Glasački listić

ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA XI. REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUSTVA „SAVA KOVAČEVIC“ AD Vrbas.

Vidi više

19. maja 2013.

Podatak o vrednosti akcija

Knjigovodstvena vrednost akcija emitenta „Sava Kovadevid“ AD Vrbas iznosi 4.571,95 RSD/jedna akcijaProcenjena vrednost akcija emitenta Sava Kovadevi6″ AD Vrbas iznosi 2.436,83 RSD/jedna akcija

Vidi više

29. jula 2012.

ZAPISNIK sa X. redovne godišnje Skupštine akcionara

ZAPISNIK sa X. redovne godišnje Skupštine akcionara „Sava Kovačević“ AD Vrbas, održane dana 26.06.2012.godine sa početkom u 12.00 dasova. Sednica je održana u sedištu društva u Vrbasu, ul. Vinogradska kosa bb.

Vidi više

8. jula 2012.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Ovim poslovnikom bliže se uređuju način rada i odlučivanja skupštine akcionarskog društva “Sava Kovačević “.

Vidi više

3. jula 2012.

UGOVOR o organizovanju akcionarskog društva

Na osnovu čl. 12. stav 3., 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011,99/2011), Skupština akcionara akcionarskog društva “Sava Kovačević “ AD , na predlog Upravnog odbora, na sednici održanoj 26.06.2012. godine, usvojila je UGOVOR o organizovanju akcionarskog društva, Poljoprivrednog preduzeća “Sava Kovačević “, Vrbas koji predstavlja osnivački akt… Read more »

Vidi više

1. jula 2012.

ZAPISNIK Sa IX. redovne godišnje Skupštine akcionara

Zapisnik sa IX. redovne godišnje Skupštine akcionara »Sava Kovačević« AD Vrbas,Vinogradska kosa bb,održane dana 23.06.2011.godine u prostorijama SZP sa početkom u 12:00 časova.

Vidi više

Statut

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva “Sava Kovačević “ AD, Vrbas, Vinogradska kosa bb, na sednici održanoj 26.06.2012. godine, usvojila je STATUT Akcionarskog društva “ Sava Kovačević “

Vidi više

28. juna 2012.

Kodeks korporativnog upravljanja

Vidi više

24. juna 2012.

Glasački listić

ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA X. REDOVNOJ SEDNICI SKUPSTINE DRUSTVA „SAVA KOVAČEVIC „AD Vrbas,koja se odrlavau utorak 26.06.2012. godine u prostorijama Dru5tva, ulica Vinogradaska kosa bb u Vrbasu.

Vidi više

20. juna 2012.

Punomoćje za glasanje na X. sednici

Punomoćje za glasanje na X. sednici redovnoj sednici skupštine društva „Sava Kovačević“ AD, Vrbas, koja se održava u utorak 26.06.2012. godine u prostorijama društva, ulica Vinogradska kosa bb u Vrbasu.

Vidi više

25. maja 2012.

Sazivanje godišnje skupštine akcionara

Obaveštavaju se akcionari Poljoprivrednog preduzeća „SAVA KOVAČEVIC “ AD Vrbas da će se godišnja sednica Skupštine društva održati dana 26.06.2012. godine sa početkom u 12:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Vrbasu u ul. Vinogradska kosa b.b.

Vidi više

1. marta 2012.

Izveštaj o radu Upravnog odbora između dve redovne godišnje skupštine

Vidi više